Web Design

ບໍລິການ ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ເວບໄຊຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ບໍລິການສ້າງເວບໄຊຄົບວົງຈອນ,​ ອອກແບບເວບໄຊຢ່າງສ້າງສັນຕາມມາດຕະຖານລະດັບສາກົນເຊັ່ນ: ສ້າງໂປແກຼມ PHP, MySQL, ອອກແບບໂລໂກ້ບໍລິສັດເວບໄຊ, ບໍລິການເວບສຳເລັດຮູບສົມບູນແບບ, ບໍລິການເວບ Hosting ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານເວບໄຊ.

Screen Shot 2559-03-05 at 10.45.17 AMk

Web Design

Web Design

Web Design
Screen Shot 2559-03-05 at 10.45.11 AM

Screen Shot 2559-03-05 at 10.45.17 AM