Team

Screen Shot 2559-03-05 at 5.00.39 PMບໍລິສັດ ເວນູ ອິງເຈັດ ດີຊາຍ ແອັນ ປຣິ້ນຕີ້ງ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ ທ່ານ ສຸທາເທບ ນັນຕະສຸກ, ອາຍຸ 35 ປີ ຮຽນຈົບ BA ( Hon ) Multimedia Arts at Liverpool Jooh’s More University ເຊິ່ງມີປະສົບການທາງດ້ານໂຄສະນາບໍ່ວ່າ ຈະເປັນການອອກແບບ, ຜະລິດ,​ ຕິດຕັ້ງ, ໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມທຸກຊະນິດມາຫຼາຍກວ່າ 15 ປີ. ເຄີຍມີປະສົບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຜ່ານມາເຄີຍໄດ້ຮ່ວມງານກັບ BBC TV UK • MANCHESTER AIRPORT • IKEA UK • Liperty Property PLC and Rang Rover website ລວມໄປເຖິງບໍລິສັດ ແລະ ໂຮງງານໃນປະເທດໄທ,​ນອກຈາກນັ້ນທ່ານຍັງມີປະສົບການ ທາງດ້ານ ອອນໄລ ມາເກັດຕິ້ງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ, Digital Marketing, Database Optimisation CPC, CPL, CPM, Email Bulk Marketing​ ອີເມວ ມາເກັດຕີ້ງ ລວມໄປເຖິງການຂຽນ, ອອກແບບ ແລະ ສ້າງເວບໄຊ, ຂຽນໂປແກຼມລະບົບການຂາຍ, eCommere, CMS ແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ມາກໍ່ຕັ້ງ ບໍລິສັດ ເວນູ ອິງເຈັດ ດີຊາຍ ແອັນປຣິ້ນຕິ້ງ ທີ່ ສະຫວັນນະເຂດ ສ. ປ. ປ ລາວ.

find-us-on-facebook-badge-128 LinkedIn-logo-vector-128

job
ເຮົາມີທີມງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການພ້ອມທີ່ຈະຮັບໃຊ້ທຸທ່ານ