ຫລັກສູດການອອກແບບ

ຫຼັກສູດການອອກແບບ Graphic Design

design 001-01

ເປີດຮັບລົງທະບຽນ ຮຽນອອກແບບແລ້ວ ພາກ ວັນຍຸດ ເສົາ -ທິດ ພາກທ່ຽງ ຫລັກສູດຮຽນອອກແບບ Graphic Design ເຊິ່ງຈະໄດ້ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 14/08/2017 ເລີ່ມ ເວລາ 13:30- 17:00 ໂມງລວມ 48 ຊົ່ວໂມງ ຄ່າຮຽນແມ່ນ 1,450,000 ກິບ. ບ່ອນນັງມີຈໍານວນຈໍາກັດ ມາກ່ອນມີສິດກ່ອນ ຮັບຊຸດລະ 10 ທ່ານເທົ່ານັ້ນ.ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ສະຖານທີຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາແກ ເມືອງໃກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ້ານ ປ້າບເວຍູອິງເຈັດ ດີຊາຍແອນປຮີ້ນຕິ້ງ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ  ໂທ: 020 23555333